Het gist van Gods Koninkrijk in elke sociale vezel van de maatschappij

De ware invloed en betekenis van de Ekklesia

 
Als we vandaag de dag het woord ‘kerk’ horen, denken we meestal aan een statig gebouw met een kruis op het dak, preekstoelen, voorgangers, koren, aanbiddingsleiders en kerkleden.
Maar, in Jezus’ dagen, was de ‘Ekklesia’ (het oorspronkelijke Griekse woord dat vertaald is met kerk) niet iets religieus, het had er zelfs niets mee te maken. Toen Jezus dit woord voor het eerst gebruikte in Mattheüs 16:18, werd dit woord al jaren gebruikt in het Griekse en Romeinse rijk om te verwijzen naar een volksvergadering (een seculiere instelling die op de marktplaats werkt om officiële besluiten te nemen over het wel en wee van de stad). Hoe kan het dat deze seculiere instelling zich ontwikkelde tot de kerk die wij kennen?
 
De betekenis van het nieuwtestamentische woord kerk verschilt enorm van het hedendaagse, waar het een plek is geworden waar de leden – meestal een keer per week – naartoe gaan. Maar toen ging ‘kerk’ altijd over mensen, niet over gebouwen, die 24 uur per dag als een transformatiebeweging bezig waren in de stad. ‘Van huis tot huis…’ (Handelingen 2:46). Dus het was geen statisch instituut. Het doel van de Ekklesia was om de mensen en samenleving te transformeren, in plaats van een overstapstation te creëren voor geredde zielen met bestemming: hemel.
 

Cultuur van het Koninkrijk

De groei van de Kerk in Efeze was zo groot dat twee jaar na Paulus’ komst “allen die in Asia woonden, het Woord van de Heere Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken” (Handeling 19:10). Dat is geen kleinigheid als je bedenkt dat er een miljoen mensen in die regio woonden. Niet lang daarna kon Paulus met zekerheid zeggen dat hij elke plaats van Jeruzalem tot Illyricum had bereikt met het Evangelie, een afstand van 2253 km en een oppervlakte van 300.000 m2.
Het is verbazingwekkend dat dit is gebeurd zonder de steun van het leger of de regering. De Ekklesia van Jezus was een massale beweging van mensen die gebied na gebied overwonnen door een radicaal andere cultuur te brengen die de bestaande verdrong.
Dit roept vragen op als: Waar is de invloed van de Kerk vandaag als we kijken naar de sociale, economische, politieke en morele omwentelingen die verwoesting aanrichten in de wereld? En hoe staat het met de vervulling van de profetie uit Openbaring 21:24 waar staat dat hele naties gered zijn en niet alleen individuen?
 

Seculier concept

Het was Jezus’ intentie van het begin af aan om een seculier concept in te lijven en te doortrekken met het Koninkrijksdenken. Hij gebruikte een algemeen gebruikte term van het Romeinse rijk, die ook in bezet Israël werd gebruikt. Zijn uiteindelijke doel was niet om religieuze instellingen te herproduceren of uit te breiden, maar om te zien dat alle naties Zijn discipelen zullen worden door Zijn Ekklesia te gebruiken en het gist van Zijn Koninkrijk in elke sociale vezel in te brengen.
Jezus begrensde de bijeenkomst van zijn volgelingen niet tussen de muren van een gebouw of onderwierp hen aan een strak schema van een centrale bijeenkomst. Hij zei dat waar twee of drie in Zijn Naam vergaderd zijn, Hij in hun midden is.
 

Transformatie

Op dezelfde manier als Rome zich kenbaar maakte en zijn kracht en cultuur gevoeld werd tot het uiterste van hun rijk, zo bedoelde Jezus dat de Ekklesia zijn aanwezigheid en kracht bekend moest maken: zij zouden de autoriteit krijgen om zowel in het zichtbare wettelijk zaken te regelen als in de onzichtbare wereld. Want de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen (Mattheus 16:18).
Ook wij zijn geroepen om christen te zijn op de plek waar we door God gesteld zijn. Daar zal Hij ons de autoriteit verlenen om Hem te vertegenwoordigen. Net zoals de christenen in het bijbelboek Handelingen die niet alleen in staat waren te overleven, maar ook om het vijandige sociale en politieke klimaat radicaal te veranderen. Wat zou het fantastisch zijn als we ons land weer terug zien veranderen in een christelijke natie. Waar al ons werk weer tot eer en glorie van God zou zijn.
Back to Top